• Zatrzymaj się
 • Zregeneruj się
 • Smakuj
 • Pracuj i świętuj
 • DZIEJE SIĘ W 511
 • WIZYTA BEZ NOCLEGU
 • Sklep
 • Blog
 • Skontaktuj się
 • ZALOGUJ SIĘ
Dzieje się w 511
panormaiczny widok wjazdu do hotelu poziom

REGULAMIN SKLEPU

PRZYJAZD
15 lip
WYJAZD
16 lip
DOROSŁYCH
PRZEWIŃ

Regulamin sklepu

POZIOM 511 JURA WELLNESS HOTEL & SPA

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„www.poziom511.pl/sklep”

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.poziom511.pl/sklep, zwany w dalszej części Regulaminu „Sklepem Internetowym”, prowadzony jest przez Poziom 511 Sp. z o.o. z siedzibą w Podzamczu przy ul. Bonerów 33, kod pocztowy: 42-440 Podzamcze, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000452486 będącą czynnym płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 6492262765, REGON 24139101100000, wysokość kapitału zakładowego 9 666 000,00 zł zwanej w dalszej części Regulaminu „Sprzedającym”.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

3. Złożenie zamówienia u Sprzedającego jest równoznaczne z akceptacją warunków przedstawionych w niniejszym Regulaminie oraz z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Złożenie zamówienia u Sprzedającego w przedmiocie zamówienia napojów alkoholowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Kupującego na weryfikację jego wieku oraz innych czynników wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jako koniecznych do spełnienia aby Sprzedający mógł sprzedać i wydać alkohol Kupującemu. W wykonaniu niniejszego ustępu Sprzedający postanawia jak w §5.

§ 2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedający – Sprzedawcą jest podmiot opisany w §1 ust.1.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.poziom511.pl/sklep.

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu).

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane do zakupu przez Klienta Produkty, umożliwiający modyfikację ilości zamawianych produktów i innych dostępnych wariantów zamówienia

11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, nadająca się do umieszczenia w Koszyku, przedmiot zamówienia.

12. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem wybranym przez Klienta. Jest to zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

14. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

15. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 230 ze zm.; Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 – tekst jednolity)

16. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedającego: 42-440 Podzamcze, ul. Bonerów 33

2. Adres e-mail Sprzedającego: recepcja@poziom511.com

3. Numer telefonu Sprzedającego: +48 602 752 171

4. Numer rachunku bankowego Sprzedającego 24105015911000009070965737

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedającym całodobowo.

§ 4

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

a. Adres dostawy

b. W przypadku zamówień dot. §6 Regulaminu - wiek

c. Login

d. Hasło

e. Kontaktowy adres e-mail

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 5

Zasady składania Zamówienia

 1. Składanie zamówień jest możliwe przez cały tydzień i przez całą dobę. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt ze Sprzedającym, w wypadku problemów technicznych sprzedaż może zostać wstrzymana przez Sprzedającego.
 2. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Kupującego płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego zgodnie z §7 ust. 4 Umowy.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości, o których mowa w art 70 § 2 Kodeksu Cywilnego, wskazuje się, że umowa sprzedaży jest zawierana w stacjonarnej placówce handlowej należącej do Sprzedającego, zaś sprzedaż za pomocą Sklepu jest formą komunikacji między sprzedającym a Kupującym.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

b) zalogować się do Sklepu skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

c) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

d) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.

f) Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy w wysokości 20,00 zł i niezależnych od gabarytu przysyłki (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży oraz w chwili dokonywania płatności.

§ 6

Zasady sprzedaży produktów z zakładki „alkohol”

 1. Kupującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na którą rzecz działa osoba pełnoletnia.
 2. Osobą uprawnioną do zakupu w Sklepie, w tym do złożenia zamówienia oraz jego odbioru są wyłącznie osoby pełnoletnie, trzeźwe, oraz co do których, zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz które nie dokonują zakupu celem dalszej odsprzedaży.
 3. W przypadku dostawy zamówienia przez kuriera, Sprzedający zaznacza, iż osoba dostarczająca towar w interesie Sprzedającego, jest uprawniona do wykonywania

w imieniu i na rzecz Sprzedającego wszelkich czynności, do jakich zobowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości, zatem przede wszystkim do kontroli wieku oraz stanu trzeźwości osoby odbierającej zakupiony towar, zaś zakupiony alkohol nie zostanie wydany osobie niepełnoletniej lub której zachowanie świadczy, że znajduje się w stanie nietrzeźwości.

 1. Kupujący składając zamówienie akceptuje uprawnienia wskazane w ust. 3

i zobowiązuje się do udowodnienia swego wieku, tj. pełnoletniości, przez co strony rozumieją prze wszystkim okazanie dokumentu wskazującego wiek Kupującego.

 1. W przypadku ustalenia przez osobę dostarczającą zamówienie, iż Kupujący nie spełnia przesłanek wskazanych w ust.3 uprawiony jest on od odstąpienia od przekazania zamówionego przez Kupującego produktu, a cała transakcja zamówienia zostaje anulowana, przez co rozumie się zwrot otrzymanej zapłaty.

W przypadku podania w zamówienia fałszywych danych dotyczących wieku przez Kupującego, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu zamówienia, które miało zostać dostarczone, a które to zostało anulowane na zasadach przedstawionych w ust. 5.

6. Przy odbiorze własnym, tj. w miejscu oznaczonym w ust.7 klient zobowiązuje się do wyrażenia zgody na sprawdzeniu przez osobę dokonującej wydanie towaru, w imieniu i na rzecz Sprzedającego wszelkich czynności, do jakich zobowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości, zatem przede wszystkim do kontroli wieku oraz stanu trzeźwości osoby odbierającej zakupiony towar, zaś zakupiony alkohol nie zostanie wydany osobie niepełnoletniej lub której zachowanie świadczy, że znajduje się w stanie nietrzeźwości.

7. W celu uniknięcia wątpliwości, o których mowa w art 70 § 2 Kodeksu Cywilnego, wskazuje się, że umowa sprzedaży jest zawierana w stacjonarnej placówce handlowej należącej do Sprzedającego, zaś sprzedaż za pomocą Sklepu jest formą komunikacji między sprzedającym a Kupującym. Miejscem sprzedaży jest: ul. Bonerów 33, kod pocztowy: 42-440 Podzamcze, tj. zgodnie z uzyskanym zezwoleniem.

8. Sprzedający, ma prawo w wybranym przez Siebie okresie przedstawić na stronie internetowej sklepu wyłącznie ofertę zakupu produktów z zakładki „alkohol”

z odbiorem własnym w punkcie wskazanym w ust.7

§7

Wykonanie umowy

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4. Dostawa towaru odbywa się na następujących warunkach:

a. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest indywidualnie.

b. Przewidywany czas dostawy do Kupującego przy wyborze przesyłki kurierskiej do 4 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży.

c. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od wyboru klienta, firmą kurierską.

Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia, pozostają uzależnione od ilości zamawianych produktów, ich rozmiaru oraz potrzebnych zabezpieczeń.

5. Kupujący płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

a. „za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy,

b. przelewem bankowym z własnego konta bezpośrednio na konto Sprzedającego znajdujący się pod nr 24 1050 1591 1000 0090 7096 5737.

c. przelewem bankowym, za pośrednictwem przelewu elektronicznego poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”

d. W przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Poziom 511 Sp. z o.o. lub podmiotów pośredniczących w transakcji w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi oraz weryfikacji podanych przez Kupującego danych na własny koszt przed realizacją zmówienia telefonicznie bądź mailowo.

8. W przypadku niemożności realizacji złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Kupującego, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.

9. Kupujący przed odebraniem przesyłki kurierskiej powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym.

§ 8

Reklamacja i gwarancja

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedającego towaru Klient ma prawo do wystąpienia z odpowiednim zgłoszeniem w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Zgłoszenie zwane jest dalej „Reklamacją”.

2. Reklamacje dotyczące towaru powinny zawierać oznaczenie podmiotu składającego reklamację: imię, nazwisko (lub nazwę firmy) oraz przedmiot Reklamacji. Reklamacje powinny być wysyłane na adres Sprzedającego, tj. pisemnie na adres Sprzedającego bądź mailowo. Dane kontaktowe wskazano w §3 Regulaminu. Treści przekazywane telefonicznie stanowią wyłącznie uzupełnienie treści reklamacji, która dla swej ważności wymaga formy dokumentowej, strony przyjmują również za ważną reklamację wniesioną za pomocą poczty e-mail.

3. Okres zgłoszenia reklamacji wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dnia otrzymania przez Kupującego towaru. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 30 dni.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14dni od dnia doręczenia towaru.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest wystąpić z odstąpieniem od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną na podane w §3 Regulaminu adresy Sprzedającego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności nie później niż 14 dni od dnia w którym Sprzedający uzyskał informację o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem . Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.

4. Towar powinien być odesłany lub przekazany na adres Sprzedającego nie później niż 21 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) jeżeli przedmiotem zamówienia są dzienniki, periodyki lub czasopisma.

5. Kupujący, w celu odstąpienia od umowy może skorzystać ze wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

§10 Inne prawa i obowiązki stron

1. Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie.

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

4. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin Sklepu Internetowego. W trakcie realizacji zamówienia Strony obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia.

§11

Przetwarzanie i dostęp do danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedający.

2. Dane osobowe Klientów (Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:

imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu) zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Złożenie zamówienia u Sprzedającego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz 1182). Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Kupujący ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Kupujący może w zamówieniu mailowym zastrzec zakaz przetwarzania jego danych osobowych. Dane są podane dobrowolnie.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgody osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy oraz w okresie 10 lat po jej wykonaniu, natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.

5. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody.

6. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”)

§12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w tym Kodeks cywilny i ustawę o ochronie praw konsumenta oraz ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającego, a Kupującym niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

6. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, niektórych postanowień Regulaminu adresowanych do Przedsiębiorców nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w Regulaminie

PRZYJAZD
15 lip
WYJAZD
16 lip
DOROSŁYCH
ul. Bonerów 3342-440 Podzamcze k. Ogrodzieńca
32 746 28 00recepcja@poziom511.com
FacebookInstagram
obvio systemy CMS