• Zatrzymaj się
  • Zregeneruj się
  • Smakuj
  • Pracuj i świętuj
  • DZIEJE SIĘ W 511
  • WIZYTA BEZ NOCLEGU
  • Sklep
  • Blog
  • Skontaktuj się
  • ZALOGUJ SIĘ
Dzieje się w 511
panormaiczny widok hallu glownego w hotelu poziom

REGULAMIN HOTELU

PRZYJAZD
15 lip
WYJAZD
16 lip
DOROSŁYCH
PRZEWIŃ

Regulamin hotelu — Poziom 511

POZIOM 511 JURA WELLNESS HOTEL & SPA

REGULAMIN

§ 1 Przedmiot regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Poziom 511.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, na stronie Hotelu www.poziom511.pl

§2

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 11:00 dnia następnego.

2. Jeżeli gość nie określi czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba.

3. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

4. Za wynajem pokoju hotelowi należy się wynagrodzenie według aktualnie obowiązującego cennika, dostępnego w recepcji hotelu.

5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

6. Gość hotelu ma prawo skorzystać z przechowania bagażu bezpośrednio przed czasem zakwaterowania oraz po wykwaterowaniu. Okres przechowania bagażu nie może przekroczyć jednej doby. Przechowanie bagażu jest nieodpłatne.

7. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

§3

1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.

2. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju gościa na jego prośbę, w godzinach 7:00- 22:00.

3. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników hotelu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

§4

1. Rzeczy cenne, a w szczególności pieniądze, paszporty, bilety, sprzęt elektroniczny i optyczno- fotograficzny prosimy zostawiać w bezpłatnym depozycie w sejfie hotelowym.

2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.

§5

1. W hotelu obowiązuje cisza w godzinach 22.00 - 7.00.

2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§6 Odpowiedzialność gości

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa lub wystawienia noty obciążeniowej na dane z karty meldunkowej, za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

3. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych — broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. Istnieje możliwość wypożyczenia żelazka lub zamówienia usługi prasowania w recepcji.

4. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

5. W pokojach hotelowych, restauracji i korytarzach zabrania się palenia papierosów/e-papierosów. Gości palących zapraszamy do wyznaczonych przez odpowiednie kosze na śmieci miejsc na zewnątrz budynków.

§7

1. Ze względów bezpieczeństwa opuszczając pokój należy sprawdzić, czy drzwi poprawnie zatrzasnęły się.

2. Opuszczając hotel, zarówno w trakcie pobytu jak i przy wykwaterowaniu, należy zwrócić recepcjoniście klucz magnetyczny do pokoju.

3. Klucz magnetyczny wydawany jest gościom po okazaniu ważnej karty hotelowej lub dokumentu tożsamości. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

§8

1. Wszelkie problemy, niedogodności czy usterki winny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom hotelu, co umożliwi podjęcie stosownych działań.

2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia wynikające ze zdarzeń losowych czy sił wyższych.

3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

§9

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa zostaną spisane i zarejestrowane jako rzeczy znalezione. Przedmioty takie mogą zostać odesłane na wskazany adres, na koszt gościa jedynie po wcześniejszym zwróceniu się gościa z taką prośbą. W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne, do użytku publicznego lub komisyjnie zniszczy. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane .

§10

2. Rezerwacja zabiegów SPA może zostać bezpłatnie anulowana na dzień przed zaplanowaną wizytą. Nieodwołanie umówionego zabiegu lub anulowanie zabiegu po tym czasie wiąże się z opłatą w wysokości 50% ceny zamówionego zabiegu.

§11 Reklamacje

3. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

4. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

5. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług pod rygorem utraty prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

§ 12 Postanowienia dodatkowe

1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu. Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez jego zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia kosztów tych szkód. Wszystkie szkody w mieniu Poziom 511 Jura Wellness Hotel & Spa bądź innych Gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcje Hotelu a ich kosztami zostaną obciążeni właściciele zwierząt.

2. Dzieci do lat 4 śpiące z rodzicami przebywają w hotelu bezpłatnie, dzieci w każdym wieku śpiące na dostawce — obowiązuje dopłata określona w cenniku.

3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Hotel Poziom 511 z siedzibą w Ogrodzieńcu przy ul. Bonerów 33 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

6. Na terenie hotelu, w tym

- w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529)

- obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 2000 złotych.

7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu.

8. Informujemy, iż Hotel POZIOM 511 Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług hotelu jeżeli szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej albo powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała. Wszelkie przedmioty wartościowe winny być przechowywane w sejfie pokojowym. Administratorem Danych Osobowych jest POZIOM 511 Sp. z o.o. z siedzibą w Ogrodzieńcu, ul. Bonerów 33, KRS 0000452486. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora

- w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

- w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie hotelu, na podstawie art.6 ust.1 lit. d RODO; - na podstawie zgody

- wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

- w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów

Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pełna informacja nt. ochrony Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw dostępna jest na stronie www.poziom511.pl, w Regulaminie Hotelu dostępnym w recepcji.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1606) Hotel posiada Procedury Ochrony Dzieci i może dokonać identyfikacji dziecka i jego/jej relacji w stosunku do osoby, z którą przebywa w obiekcie. W związku z tym Gość przebywający w obiekcie z dzieckiem powinien posiadać dokument, który wykaże, że jest on osobą dorosłą mającą prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem (np. dokument tożsamości dziecka wskazujący na pokrewieństwo, akt stanu cywilnego, orzeczenie sądu, zgoda notarialna rodzica na podróżowanie danej osoby z dzieckiem lub zgoda podpisana przez rodzica dziecka wraz ze wskazaniem danych dziecka, adresu jego zamieszkania, kontaktem telefonicznym do rodzica i numerem dokumentu tożsamości/numerem PESEL osoby, której rodzic powierzył opiekę nad dzieckiem).

PRZYJAZD
15 lip
WYJAZD
16 lip
DOROSŁYCH
ul. Bonerów 3342-440 Podzamcze k. Ogrodzieńca
32 746 28 00recepcja@poziom511.com
FacebookInstagram
obvio systemy CMS