Poziom 511 Design Hotel & SPA

R

e

z

e

r

w

a

c

j

a

Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


 

Informujemy, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest POZIOM 511 Sp. z o.o. z siedzibą w Ogrodzieńcu, ul. Bonerów 33,  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy pod numerem  KRS 0000452486

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:

- w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

- w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie hotelu, na podstawie art.6 ust.1 lit. d RODO;

- w  pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz wypełniania prawnie  usprawiedliwionych celów Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO;

- na podstawie zgody- wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody (art. 6 ust.1 lit. a  RODO).

Dane osobowe będą przechowywane  przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży  i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia zgody przez Klienta. Dane osobowe gości hotelowych i innych osób przebywających na terenie hotelu,  gromadzone przez monitoring hotelowy przetwarzane są przez okres 30 dni.

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe. 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Każda osoba, której dane są przetwarzane  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi usług najlepiej dopasowanych do jego potrzeb i oczekiwań.

Każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi usług najlepiej dopasowanych do jego potrzeb i oczekiwań.

 


 

GALERIA
NOWOCZESNY DESIGN WTOPIONY W NATURĘ
STREFA WELLNESS
20 METROWY BASEN Z WODĄ ŹRÓDLANĄ
SALE KONFERENCYJNE
SZKOLENIA, KONFERENCJE, WYJAZDY FIRMOWE